Show Menu
จูฬตัณหาสังขยสูตร

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จูฬตัณหาสังขยสูตร

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๑

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เนื้อหากล่าวถึง ท้าวสักกเทวราชมารเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ทูลถามปัญหาว่าด้วยข้อปฏิบัติอย่างไร พระภิกษุจึงจะเป็นผู้พ้นเพราะสิ้นตัณหา