Show Menu
บทสรุปผู้บริหารรายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

บทสรุปผู้บริหารรายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...

หัวเรื่อง

รัฐธรรมนูญ

ผู้แต่ง

สถาบันพระปกเกล้า

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติฯจันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถาบันพระปกเกล้า

วันที่

2550

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

-

ลิขสิทธิ์

สถาบันพระปกเกล้า

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รูปแบบ

E-BOOK

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

เป็นผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.50บ.61239จบ(ร)
เลขหมู่
342.593
ส 181 บ