Show Menu
การจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

การจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

หัวเรื่อง

การเรียนรู้--การวิจัย
ผู้เรียน--การเรียนรู้

ผู้แต่ง

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

วันที่

2549

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

ทิศนา แขมมณี, ผู้แต่งร่วม

ลิขสิทธิ์

สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา

รูปแบบ

E- book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISBN 974-559-706-6

Abstract

การศึกษา ทำความเข้าใจ แนวคิด หลักการและวิธีการจัดการเรียนรู้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้กระบวนวิจัยในการแสวงหาความรู้

Date Issued

10 เมษายน 2558

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.35บ.64459จบ(ร)
เลขหมู่
370.152
ล761ก